Algemene voorwaarden

Finest Petfoods is officieel distributeur en importeur van Buddy Pet Foods in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Portugal, Oostenrijk en Zwitserland.

Identiteit van de ondernemer

CePeBe B.V.
Hongkongstraat 25
3047 BR Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10 310 7920
E-mailadres: info@finestpetfoods.com
(maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30)

KVK: 81349505
BTW-nummer NL862053298B01

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Wederverkoper”: de wederpartij die een natuurlijke persoon en/of rechtspersoon is en handelt in de uitoefening van afnemer van Finest Petfoods voerende een dierenspeciaalzaak in de ruimste zin des woord., hierna ook te noemen nemer of koper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CePeBe B.V., hierna te noemen “Finest Petfoods” en de nemer. Deze voorwaarden zijn door Finest Petfoods en afnemer van toepassing verklaart, door middel van publicatie.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen Finest Petfoods en koper, derhalve nimmer tussen derden leverancier en de koper.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding
De door Finest Petfoods. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven, zoals bij versproducten . De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
De offertes van Finest Petfoods. zijn aanvaard door het plaatsen van bestellingen: schriftelijk (per post of per telefax), of mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) of door een schriftelijke aanvaarding zonder meer (per post of per telefax) of door branche gebruikelijke aanvaarding (bijvoorbeeld telefonisch). Finest Petfoods. is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een zet- of schrijffout.

Artikel 4 - Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering volgens het conditieblad,bij de koper.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 - Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Finest Petfoods, indien hij dit wenst, derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Vertragingen in de aflevering / bezorging, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 6 - Deelleveringen
Het is Finest Petfoods toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Finest Petfoods bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Finest Petfoods zal de nemer vooraf informeren bij deelleveringen.

Artikel 7 - Monsters en voorbeelden
Indien door Finest Petfoods een monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of voorbeeld. Geringe in de handel geachte of technische niet te vermijden in kleuren en maten worden voorbehouden.

Artikel 8 - Wijzigingen in de te leveren zaken
Finest Petfoods is bevoegd zaken te leveren die afwijken van die in de koopovereenkomst. Indien van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de koopovereenkomst ter zake van deze zaak te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 5 dagen, nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Voor versproducten geldt dat de koper de ontbindingsmogelijkheid slechts terstond na levering heeft, indien de zaak wezenlijk afwijkt. Finest Petfoods zal de koper vooraf informeren indien leveringen (gaan) afwijken van de koopovereenkomst.

Artikel 9 - Beëindigen van de overeenkomst
De vorderingen van Finest Petfoods op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

1.indien na het sluiten van de overeenkomst aan Finest Petfoods omstandigheden ter kennis komen die een goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

2. indien Finest Petfoods bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Finest Petfoods bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Finest Petfoods schadevergoeding te vorderen.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Finest Petfoods zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is nemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 - Garantie
1. Finest Petfoods garandeert dat de door haar verkochte zaken voldoen aan de tussen partijen bekende en/of gebruikelijke kwaliteitseisen gedurende een redelijke periode, variërend per product.

2. Niet onder de garantie vallen: dagverse producten en/of producten die in zijn algemeenheid samenhangen met verseisen. Alle verseisen vallen volledig onder verantwoordelijkheid van koper, na levering.

3. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is Finest Petfoods verplicht, binnen veertien dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld, de zaak te herstellen.

4. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
- de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
- indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

5. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

6. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waardoor deze garantie geldt. De garantie vervalt indien het eventueel relevante type- of serienummer of chargenummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

7. De garantie vervalt bij niet-huishoudelijk gebruik, professioneel gebruik of verhuur van de zaak.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. De door Finest Petfoods geleverde zaken blijven het eigendom van Finest Petfoods, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit de gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
· de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak / zaken zelf,
· de tegenprestatie(s) met betrekking tot de koopovereenkomst(en),
· eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

Artikel 12 - Gebreken en klachtentermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper terstond in geval van versproducten en na 2 dagen in alle andere gevallen, na aflevering zulks schriftelijk aan Finest Petfoods te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper terstond in geval van versproducten en binnen 2 dagen na ontdekking in alle andere gevallen, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk te melden aan Finest Petfoods.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Finest Petfoods worden geretourneerd.

Artikel 13 - Prijsverhoging
1. Indien Finest Petfoods met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Finest Petfoods niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Finest Petfoods mag de bij aflevering de geldende prijs, volgens haar op dat moment geldende prijslijst, in rekening brengen. Bij prijsverhogingen informeert Finest Petfoods koper daarover zo mogelijk voorafgaande aan de levering.

Artikel 14 - Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

2. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

Artikel 15 - Betaling
1. Tenzij Finest Petfoods anders verlangd, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, door middel van wettig betaalmiddel ten kantoren van Finest Petfoods, dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer 1619.58.117 t.n.v. Finest Petfoods bij de Rabobank. Indien door koper een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, zal het verschuldigde bedrag door Finest Petfoods binnen 8 dagen na factuurdatum automatisch worden geïncasseerd.

2. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, met een minimum van € 50,- excl. BTW. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 16 - Kredietbeperking
Finest Petfoods is gerechtigd een kredietbeperking toeslag van 2 % in rekening te brengen, welke niet, is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum of via betaling via automatische incasso.

Artikel 17 - Vergoedingen en incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
- over de eerste € 3.000 15%
- over het meerdere tot € 6.000 12%
- over het meerdere tot € 15.000 9%
- over het meerdere tot € 30.000 8%
- over het meerdere tot € 60.000 7%
- over het meerdere boven € 60.000 6%
Indien Finest Petfoods aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening koper.
2. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld van deze voorwaarden.

2. Ter zake van bijkomende dienstverlening, is de aansprakelijkheid van Finest Petfoods beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de leden 3 en 4 van dit artikel.

3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of aantoonbaar grove schuld van Finest Petfoods.

4. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 19 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Finest Petfoods zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
- Wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Finest Petfoods.
- Stakingen in andere bedrijven dan die van Finest Petfoods.
- Een algemeen gebrek aan benodigde (vers)producten en andere voor de tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
- Niet voorziene stagnaties bij toeleveranciers of andere derden waarvan Finest Petfoods afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Finest Petfoods heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Finest Petfoods haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Finest Petfoods opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Finest Petfoods niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de koopovereenkomst ter zake te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Finest Petfoods bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 - Geschilbeslechting
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Finest Petfoods blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor een andere volgens de wet of een toepasselijke internationaal verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Finest Petfoods en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 - Wijziging van de voorwaarden
Finest Petfoods is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren indien een wet, verdrag of algemeen dwingende regel zulks noodzakelijk maakt. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na toezending van de nieuwe voorwaarden aan de koper door Finest Petfoods.